Disclaimer & Privacy Policy Forextra

 

 

Disclaimer

Artikel 1. – Disclaimer

 

Geen advies over beleggingen / afdekkingen verstrekt. Alle meningen, nieuws, onderzoeken, analyses, prijzen of andere informatie op deze website worden uitsluitend verstrekt als algemene marktinformatie voor educatieve en amusementsdoeleinden en vormen geen investeringsadvies / hedgingadvies. De website mag niet worden gebruikt als vervanging voor uitgebreid onafhankelijk marktonderzoek voordat u uw daadwerkelijke handels- / afdekkingsbeslissingen neemt. Meningen, marktgegevens, aanbevelingen of andere inhoud kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Forextra.io aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van of vertrouwen op dergelijke informatie.

We raden het gebruik van het Forextra Forecast Report niet aan als enig middel voor handels- / afdekkingsbeslissingen. We raden af ​​om overhaaste handels- / afdekkingsbeslissingen te nemen. U moet altijd begrijpen dat VERLEDEN PRESTATIES NIET NOODZAKELIJK INDICATIEF ZIJN VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN.

 

Artikel 2. – Informatie, koersinformatie en risico’s

 

Informatie en koersinformatie

1. Algemene opinies en andere koersinformatie vormen nooit een garantie voor een bepaald koersresultaat. De inhoud van deze informatie wordt bepaald door de omstandigheden van het moment waarop zij zijn uitgebracht. De door Forextra.io aan de Websitebezoeker verstrekte informatie heeft slechts tijdelijke geldigheid. De Websitebezoeker bepaalt te allen tijde zelf of hij gebruikmaakt van door Forextra.io verstrekte informatie.

2. Forextra.io kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door de Websitebezoeker voor enige schade, direct dan wel indirect, welke de Websitebezoeker mocht lijden voortvloeiende uit of samenhangend met door Forextra.io verstrekte (koers)-informatie. De Websitebezoeker wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat
koersinformatie, tenzij anders wordt aangegeven, niet ‘realtime’ maar vertraagd wordt weergegeven, waardoor de getoonde koersen kunnen afwijken van de actuele koersen.

3. Forextra.io staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie voor zover deze van derden afkomstig is. Forextra.io is niet aansprakelijk voor schade die de Websitebezoeker mocht leiden indien hij deze informatie gebruikt.

Risico’s

4. Bezoekers en lezers van Forextra.io zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde ideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of een advies. Informatie en ideeën van Forextra.io zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers en lezers worden geacht zelf te (laten) nagaan in hoeverre gepubliceerde ideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en doelstellingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5. Forextra.io is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen en/of schade aan de zijde van lezers en bezoekers van de website Forextra.io ontstaan door het gebruik van de door Forextra.io op de website Forextra.io of in de periodieke mailing geplaatste tekst/informatie/ideeën.

6. Forextra verschaft informatie in algemene zin. De inhoud van de website Forextra.io wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van concrete financiële producten bij concrete aanbieders. Forextra.io is geen aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten. Forextra.io is geen tussenpersoon of bemiddelaar tussen Websitebezoeker en aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten

 1. Forextra.io verschaft informatie in algemene zin. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen beslissingen.
 2. Forextra is voor haar koersinformatie afhankelijk van derden. Om te kunnen functioneren heeft de Forextra.io koersgegevens nodig. Forextra.io is voor deze koersgegevens afhankelijk van verschillende leveranciers.
 3. Forextra.io kan niet aansprakelijk worden gesteld door Websitebezoeker vanwege ontbrekende of onjuiste koersgegevens door welke oorzaak dan ook.

 

Privacy Policy

Artikel 1. – Uitgangspunten

 

 1. De begrippen die in deze Privacy Policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.

 

 1. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.

 

 1. Wij verwoorden onze voorwaarden en Privacy Policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.

 

 1. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.

 

 1. Wij werken graag met jou samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.

 

 1. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dat is de bewaartermijn.

 

 1. Zowel wij als onze toeleveranciers zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 1. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

 

 1. We stellen jou ook in staat om je rechten rondom je persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Jouw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit. De beste plek om dat te doen, is het punt waar de gegevens onze organisatie binnen komen. Bijvoorbeeld onze mailinglist software.

 

 1. Als je een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met jouw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we jou om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar jouw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.

 

 1. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling, met uitzondering van ons herinneringensysteem. Wanneer de betaling voor een Dienst uitblijft, worden er automatisch herinneringen gestuurd. Blijft de betaling uit, dan wordt automatisch de betreffende Dienst geblokkeerd. Wij zullen in zo’n geval echter nooit een Dienst beëindigen, zonder een menselijke beoordeling.

 

Artikel 2. – Gegevens van subscribers

Persoonsgegevens en redenen:

 1. Naam

Omdat we je graag met je naam willen adresseren in onze emails.

 1. Emailadres

Zodat we je interessante, inspirerende en opbouwende emails kunnen sturen.

Grondslag voor de verwerking:

Jouw toestemming

Bewaartermijn:

Tot je jouw toestemming intrekt middels de link onderaan elke email die we sturen.

Ontvangers van de gegevens:

Wij en de mailinglist tools die we gebruiken zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens. Sommige hiervan zijn buiten de EU-gevestigd (bijvoorbeeld MailChimp) en voldoen aan de AVG, omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen.

 

Artikel 3. – Gegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens en redenen

 1. Jouw IP-adres

Wanneer je deze site bezoekt, dan verwerken we je IP-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerking anonimiseren we je IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistiekensoftware. Hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn:

Het IP-adres zelf slechts zeer kort (minder dan een dag) en het geanonimiseerde ip-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig.

Ontvangers van de gegevens:

Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens en redenen

 1. Noodzakelijke Cookies

Om inzicht te krijgen in de werking van onze website en deze te verbeteren, om je makkelijker te laten inloggen en te onthouden wat er in je winkelmandje ligt. Zie hiervoor ook onze Cookie Policy.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn:

Per cookie verschillend. Voor details, zie onze Cookie Policy.

Ontvangers van de gegevens:

Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens en redenen

 1. Marketing & tracking Cookies

Om onze promoties af te stemmen op jouw interesses. Om jou embeded videos te kunnen tonen. Om jou op partner netwerken interessante aanbiedingen te kunnen doen.

Grondslag:

Jouw toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als we jouw toestemming hebben.

Ontvangers van de gegevens:

Wij en derde partijen zoals Google, Facebook en Twitter.